Công cụ làm việc cá nhân


Mẫu giấy tờ

03-12-2014 Mẫu tờ khai xin cấp thị thực nhập cảnh Việt Nam
21-07-2009 Bản cam kết thông báo định kỳ về tình trạng phát triển của con nuôi
21-07-2009 Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp xin không đích danh)
21-07-2009 Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp xin đích danh)
21-07-2009 Quyết định thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, giới tính
21-07-2009 Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (bản sao, đăng ký lại)
21-07-2009 Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (bản sao)
21-07-2009 Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi
21-07-2009 Quyết định công nhận việc nhận cha,mẹ, con (bản sao)
21-07-2009 Quyết định công nhận việc giám hộ
21-07-2009 Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con
21-07-2009 Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (bản sao)
21-07-2009 Giấy khai sinh (bản chính)
21-07-2009 Giấy khai sinh (bản sao)
21-07-2009 Giấy khai sinh (bản chính cấp lại)
21-07-2009 Giấy chứng tử (bản sao)
21-07-2009 Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao đăng ký lại)
21-07-2009 Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao)
21-07-2009 Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính)
21-07-2009 Mẫu đơn xin thị thực xuất nhập cảnh vào Việt Nam (Form for foreingner to entry-exit Vietnam)